Mindre skriftStørre skriftNormal skrift   Udskriv PDFUdskriv aktuel side

Forkortelser

3F                     Fagligt Fælles Forbund
AC Akademikernes Centralorganisation (nu Akademikerne)
ATP Arbejdsmarkedets Tillægspension
bekg. bekendtgørelse
bet. betænkning
cirk. cirkulære
CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg
cirk.skr. cirkulæreskrivelse
CO I Statstjenestemændenes Centralorganisation I (nu Offentligt Ansattes Organisationer)
CO II Statstjenestemændenes Centralorganisation II (nu CO 10)
CO-STAT Centralorganisationen for overenskomstansatte i Staten (nu Offentligt Ansattes Organisationer)
DA Dansk Arbejdsgiverforening
dept. departement
DJØF Danmarks Jurist- og Økonomforbund
fbkg. Bekendtgørelsen om ferie
Fel. Ferieloven
Fmst. Finansministeriet

FOB

Folketingets Ombudsmand

FOU

Folketingets Ombudsmands Udtalelse            

Ful.

Funktionærloven

FV Faglig voldgift
Grl. Danmarks Riges Grundlov (grundloven)
Helbredsnævnet Nævnet for Helbredsbedømmelser i tjenestemandssager
HK Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark
KAD Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark (nu 3F)
kap. kapitel
KP Kommunernes Pensionsforsikring
L lov
Lbekg. lovbekendtgørelse
LC Lærernes Centralorganisation
LKL L 13 (Lovtid. B) 18/6 1969 om tjenestemandslønninger m.m. og klassificering af tjenestemandsstillinger i staten, folkeskolen og kolkekirken (lønnings- og klassificeringsloven)
LO Landsorganisationen i Danmark
LPL L 154 7/6 1958 om lønninger og pensioner m.v. til statens tjenestemænd
Modst. Moderniseringsstyrelsen
NKL L 5 (Lovtid. B) 7/6 1958 om normering og klassificering af tjenestemandsstillinger (normerings- og klassificeringsloven)
Normen Norm for regler for behandling af faglig strid 17/8 1908
OAO Offentligt Ansattes Organisationer
OC Overenskomstansattes Centralorganisation (nu CO 10)
Perst. Personalestyrelsen
PFA PFA Pension
PKA Pensionskassernes Administrationskontor
SiD Specialarbejderforbundet i Danmark (nu 3F)
SKAF Stats og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab
skr. skrivelse
StK Statsansattes Kartel (nu Offentligt Ansattes Organisationer)
SU samarbejdsudvalg
TL Tjenestemandsloven
TPL Tjenestemandspensionsloven
UfR

Ugeskrift for Retsvæsen                                                    

 

Ud over de nævnte forkortelser er der i et vist omfang i teksten anvendt korte betegnelser for visse love, cirkulærer mv. Betegnelserne er anført i henvisningsoversigterne til de enkelte kapitler.