31.4. Egen opsigelse/ansøgt afskedigelse

31.4.1. Overenskomstansatte og funktionærer

I fællesoverenskomsterne og akademikeroverenskomsterne er der optaget et fælles regelsæt om afskedigelse. Ifølge disse bestemmelser gælder funktionærlovens regler om varsling af opsigelse også for månedslønnede ikke-funktionærer.

Der følger af funktionærloven, at hvis der ved skriftlig kontrakt er aftalt en prøvetid de første 3 måneder af ansættelsen, er den ansatte berettiget til at sige sin stilling op med dags varsel, medmindre andet er aftalt, jf. Ful. § 2. Efter udløb af prøvetiden skal opsigelse fra den ansattes side ske med 1 måneds varsel til en måneds udgang, jf. Ful. § 2, stk. 6.

Hvis der oprettes skriftlig kontrakt herom, kan et længere opsigelsesvarsel fra den ansattes side dog være gyldigt, under forudsætning af at opsigelsesvarslet fra arbejdsgiverens side forlænges tilsvarende, dvs. med lige så mange måneder, som er lagt til den ansattes varsel.

31.4.2. Tjenestemænd

En varigt ansat eller en åremålsansat tjenestemand kan til enhver tid kræve sig afskediget fra sin stilling med 3 måneders varsel til udgangen af en måned, jf. TL § 27. Afskedigelsesmyndigheden kan dog efter ønske fra tjenestemanden bevilge afsked med kortere varsel.

En prøveansat tjenestemand kan i de første 6 måneder forlange sig afskediget med 14 dages varsel og i den resterende del af prøveansættelsen med 1 måneds varsel, i begge tilfælde til udgangen af en måned, jf. TL § 33, stk. 1.

Ved ansøgt afsked før alderspensionering har tjenestemanden, hvis betingelserne herfor er opfyldt, ret til opsat pension.

Alder

En tjenestemand er berettiget til afskedigelse på grund af alder fra udgangen af den måned, hvori den pågældende når pensionsudbetalingsalderen (der for tjenestemænd ansat før 1.1.2007 er 60 år), jf. pensionsbeskatningslovens § 1 a.

Sygdom

Når en tjenestemand søger sin afskedigelse på grund af sygdom, skal der - inden ansøgningen om afskedigelse imødekommes - indhentes en udtalelse fra Moderniseringsstyrelsen om den pågældendes krav på pension, jf. TL § 31, stk. 2. Moderniseringsstyrelsen afgiver den pensionsretlige udtalelse efter indhentet udtalelse fra Helbredsnævnet om svagelighedspension, jf. TPL § 31, stk. 2.

I den forbindelse bør afskedigelsesmyndigheden gøre tjenestemanden opmærksom på de regler og de aldersbetingelser, der gælder for muligheden for at opnå kvalificeret svagelighedspension (TPL § 7), jf. Kap. 34. Hvis det er nødvendigt at bevilge en tjenestemand afskedigelse med forkortet varsel, for at den pågældende kan bevare muligheden for at fratræde før det fyldte 60. år, for at få kvalificeret svagelighedspension, skal afskedigelsesmyndigheden vejlede om konsekvensen heraf (indtægtstabet ved fremrykket overgang fra løn til pension) og usikkerheden om, hvorvidt der vil blive bevilget en kvalificeret svagelighedspension.

Til brug for forelæggelsen for Helbredsnævnet skal tjenestemanden ifølge afskedscirkulærets § 7, stk. 1, samtidig med afskedigelsesansøgningen indsende

  • en udførlig erklæring fra lægen
  • eventuelle journaludskrifter, speciallægeerklæringer og udskrivningskort
  • andre relevante oplysninger om helbredstilstanden.

Disse erklæringer mv. sendes til Moderniseringsstyrelsen i en lukket kuvert stilet til Helbredsnævnet eller direkte til Helbredsnævnet med sikker post til HN@modst.dk.

De krav, der i øvrigt stilles til indhold og behandling af disse erklæringer, er anført i afskedscirkulærets §§ 6-8, og der henvises i øvrigt til afsnit 31.6.3.3.

Kapitel 31. Sidst revideret 20.01.17