Kapitel  4.
Arbejdsretlige forhold, herunder overtrædelse og fortolkning af aftaler på tjenestemandsområdet

    Vær opmærksom på, at det kan tage lidt tid at hente hele kapitelteksten.

Begrebet arbejdsret omfatter traditionelt den kollektive arbejdsret, dvs. de regler, der hviler på indgåelse af kollektive overenskomster og på tilstedeværelsen af arbejdsmarkedets organisationer.

I dette kapitel beskrives en række problemstillinger, der har sammenhæng med kollektive overenskomster og hovedaftaler, herunder den lovgivning, der har betydning for disse, dvs. Lbekg. 1003 24/8 2017 om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter (arbejdsretsloven) og Lbekg. 709 20/8 2002 om mægling i arbejdsstridigheder (forligsmandsloven).

I kapitlet behandles tillige spørgsmål om overtrædelse og fortolkning af tjenestemandsaftaler, jf. afsnit 4.7.

Kapitel 4. Sidst revideret 22.12.17