19.3.3. Særligt om kontorfunktionærområdet mv.

Kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere følger den til enhver tid gældende aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten med nedenfor nævnte undtagelser om ret til betalt spisepause, jf. organisationsaftalen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere (HK).

De ansatte har ret til følgende spisepauser, der medregnes i arbejdstiden:

Under 1/2 arbejdstid:Ingen spisepause
Fra 1/2 til 2/3 arbejdstid: 15 minutters spisepause
2/3 arbejdstid og derover:Indtil 1/2 times spisepause.

Hvis tjenesten forlænges med indtil 2 timer ud over den pågældende dags planlagte arbejdstid, får den ansatte yderligere en betalt spisepause på 15 min. Varer den forlængede tjeneste mere end 2 timer, udvides denne pause til 30 min.

Ansatte, der har en basisløn på 441.037 kr. (grundbeløb niveau 31. marts 2012) eller derover, er undtaget fra de almindelige merarbejdsregler.

Kapitel 19. Sidst revideret 22.12.17