Kapitel 1. Finansministeriets kompetence i sager om løn og andre ansættelsesvilkår

Kapitlet beskriver Finansministeriets kompetence som arbejdsgiver i forbindelse med fastsættelsen af løn- og ansættelsesvilkår for ansatte i staten og statsfinansierede institutioner.

1.1. Den centraliserede kompetence

Finansministeriet er den centrale myndighed for behandlingen af sager om løn- og andre ansættelsesvilkår for personale i staten og folkekirken mv.

De opgaver, der knytter sig til Finansministeriets kompetence i sager om løn- og ansættelsesvilkår, varetages af Moderniseringsstyrelsen. Moderniseringsstyrelsen træffer afgørelse på vegne af ministeren for offentlig innovation. Styrelsens afgørelser kan derfor ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Moderniseringsstyrelsen fastsætter ikke regler og retningslinjer om budgetmæssige forhold og økonomi, fx i forbindelse med repræsentationsudgifter.

1.1.1. Tjenestemænd

tjenestemandsområdet følger det af bestemmelserne i tjenestemandsloven, at løn- og andre ansættelsesvilkår fastsættes ved aftale mellem ministeren for offentlig innovation og tjenestemændenes centralorganisationer.

1.1.2. Overenskomstansatte mv.

For overenskomstansatte og andre personalegrupper i staten har kompetencen til at indgå aftale om samt fastsætte eller godkende løn- og andre ansættelsesvilkår siden 1973 ligget hos Finansministeriet, jf. cirkskr. 19/1 1973.

Det gælder, uanset om ansættelsesvilkårene er fastsat ved lov, bekendtgørelse, aftale, kollektiv overenskomst, regulativ, reglement, cirkulære e.l. 

Kompetencen omfatter ikke alene personalegrupper i staten og folkekirken, men også personalegrupper i andre institutioner og koncessionerede virksomheder, hvor kompetencen tidligere lå hos en anden minister.

Finansministeriet har dog ikke kompetencen i sager vedrørende personalegrupper ansat i den selvstændige offentlige institution DR.

1.1.3. Ansatte i Grønland

Tjenestemænd er omfattet af reglerne i den særlige tjenestemandslovgivning for statens tjenestemænd i Grønland. Pr. 1. januar 1989 overtog Finansministeriet den centrale kompetence vedrørende løn- og andre ansættelsesvilkår for disse tjenestemænd.

Tilsvarende overtog Finansministeriet kompetencen i relation til overenskomster og regulativer mv. for statsansat personale i Grønland.

1.2. Ikke-statslige institutioner

Budgetvejledningens pkt. 2.4.9. er der opstillet en række krav, som en tilskudsgiver skal stille til modtageren i forbindelse med tilskud til driften af ikke-statslige institutioner (selvejende institutioner, foreninger mv.).

Hvis tilskuddet udgør 1 mio. kr. eller derover og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter, skal der således stilles krav om, at Finansministeriet fastsætter eller aftaler løn- og ansættelsesvilkår for institutionens personale. Dette gælder, medmindre andet fastsættes eller godkendes af Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen.

Kravet skal stilles, medmindre lov eller tidligere praksis, der ikke vil kunne ændres, forhindrer det. Eventuelle fravigelser, der ikke fremgår af anden lov, skal anføres i finanslovens anmærkninger.

1.3. Statsejede aktieselskaber

Statsejede aktieselskaber og deres ansatte er ikke omfattet af Finansministeriets kompetence til at aftale eller fastsætte løn- og andre ansættelsesvilkår - medmindre det fremgår af særlovgivning eller vedtægter.

Selskaberne kan således selv indgå aftaler om løn- og andre ansættelsesvilkår for deres personale. Der kan dog være visse begrænsninger for personale, der har opretholdt deres ansættelse som statstjenestemænd, eller som under ansættelsen har opretholdt visse tjenestemandsrettigheder (fx pension eller rådighedsløn). For ansatte, der under ansættelse i selskabet har opretholdt deres status som tjenestemænd, gælder de statslige vilkår.

1.4. Bemyndigelse

Ministeren for offentlig innovation kan bemyndige en anden minister til at føre forhandlinger om indgåelse af overenskomst, aftale eller anden kollektiv lønordning mv.

Endvidere kan ministeren for offentlig innovation bemyndige en anden minister til at indgå overenskomst eller aftale samt til at fastsætte eller godkende andre kollektive løn- og ansættelsesvilkår.

Bemyndigelser gives i praksis ved brev fra Moderniseringsstyrelsen til det pågældende ministerium mv. Brevet indeholder retningslinjer for bemyndigelsens anvendelse. Normalt gives bemyndigelserne fra gang til gang i forbindelse med de enkelte overenskomst- og aftalefornyelser.

På tjenestemandsområdet er der fastlagt nærmere regler om aftaleindgåelse mv. i hovedaftalen med tjenestemændenes centralorganisationer. Der er i 1970 udsendt en supplerende vejledning for ministerier og institutioner om forhandling og aftaler på tjenestemandsområdet.

1.5. Individuelle ansættelsesvilkår

Finansministeriets kompetence vedrører løn- og andre ansættelsesvilkår for grupper af personale, det vil sige personer omfattet af kollektivt fastsatte regler.

De tilfælde, hvor enkeltpersoner ikke er omfattet af kollektivt fastsatte regler og derfor ansættes på individuel kontrakt, er således ikke omfattet af Finansministeriets kompetence.

Hvis lønnen i en individuel kontrakt er lig med eller overstiger lønnen i lønramme 37, forudsættes det, at institutionen enten disponerer over en stilling (et stillingsnummer) i en lønramme, der modsvarer lønnen, eller efter de almindelige regler søger Finansministeriets departement om at få en sådan stilling oprettet.

Det fremgår af punkt 2.5.4 i Budgetvejledningen, at løn- og ansættelsesvilkårene skal godkendes af Finansministeriet (Moderniseringsstyrelsen), hvis den samlede løn svarer til eller overstiger lønnen i lønramme 37. Henføring til lønramme foretages af Moderniseringsstyrelsen i forbindelse med godkendelsen.

Moderniseringsstyrelsens gennemgang af kontrakter som led i stillingskontrollen tager sigte på de økonomiske vilkår og omfatter sædvanligvis ikke en juridisk/ansættelsesretlig gennemgang.

Ved forelæggelse til godkendelse vurderer Moderniseringsstyrelsen, om lønvilkår mv. svarer til det sædvanlige for en stilling i den lønramme, der forudsættes at dække ansættelsen.

Lønnen vurderes bl.a. i sammenhæng med, om ansættelsen er tidsbegrænset, om der er adgang til merarbejdsbetaling og størrelsen af arbejdsgiverens pensionsbidrag.

Endvidere vurderes, om kontraktvilkårene rummer ydelser af en karakter, som er usædvanlig på det statslige område.

Chefer på individuelle kontrakter er ikke omfattet af cheflønsordningen. Moderniseringsstyrelsen kan i forbindelse med godkendelsen fastsætte, at der ved udmøntning af midler fra cheflønspuljen skal tages højde for stillinger, der overgår til besættelse på individuel kontrakt. Dette kan ske ved, at cheflønspuljen nedskrives med de cheflønspuljetillæg, der tidligere var knyttet til stillingen. Dette bør indgå som en forudsætning i de særlige tilfælde, hvor man efter aftale med organisationerne ansætter på individuel kontrakt, jf. kapitel 2.

Vedrørende pensionsordninger til individuelt ansatte henvises til kapitel 34.

Der er mellem Finansministeriet og centralorganisationerne indgået en rammeaftale om kontraktansættelse af chefer på det administrative område. Aftalen gør det muligt at aftale de konkrete løn- og andre ansættelsesvilkår med den enkelte chef inden for aftalens rammer. Denne form for kontraktansættelse sker således på grundlag af en kollektiv aftale og må ikke forveksles med de individuelle kontrakter, der omtales ovenfor.

1.5.1. Individuelle kontrakter i udlandet

For personer, der er ansat på individuel kontrakt i en ansættelse med fast tjenestested i udlandet, gælder en række særlige forhold. Finansministeriet har i brev af 11. januar 2001 til samtlige departementer fastsat retningslinjer for indholdet af sådanne kontrakter. Brevet er optaget som Bilag 1.6.2.

Hvis det samlede lønniveau ekskl. såvel eget som arbejdsgivers pensionsbidrag overstiger 518.000 kr. i grundbeløb (niveau 31. marts 2012), skal lønniveauet godkendes af Moderniseringsstyrelsen. Endvidere skal reglerne om stillingskontrol følges.

Hvis lønnen er skattefri efter ligningslovens § 33 A, skal der tages højde for denne skattefrihed ved fastsættelsen af lønniveauet, og lønniveauet skal godkendes af Moderniseringsstyrelsen, hvis det overstiger 463.000 kr. i grundbeløb (niveau 31. marts 2012).

1.5.2. Tvivlsspørgsmål om individuel kontrakt

Opstår der tvivl om aflønning mv. af personer, der ansættes på individuel kontrakt, kan spørgsmålet forelægges Moderniseringsstyrelsen til vejledende udtalelse.

1.6. Bilags- og henvisningsoversigt

Bilag

  • Bilag 1.6.1 Statens lønnings- og pensionsvæsens ressortmæssige tilhørsforhold.
  • Bilag 1.6.2 Fmst. skr. 11/1 2001 om medarbejdere ansat på individuel kontrakt under tjeneste i udlandet.

Henvisninger 

Kapitel 1. Sidst revideret 22.12.17