1.1. Den centraliserede kompetence

Finansministeriet er den centrale myndighed for behandlingen af sager om løn- og andre ansættelsesvilkår for personale i staten og folkekirken mv.

De opgaver, der knytter sig til Finansministeriets kompetence i sager om løn- og ansættelsesvilkår, varetages af Moderniseringsstyrelsen. Moderniseringsstyrelsen træffer afgørelse på vegne af ministeren for offentlig innovation. Styrelsens afgørelser kan derfor ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

1.1.1. Tjenestemænd

tjenestemandsområdet følger det af bestemmelserne i tjenestemandsloven, at løn- og andre ansættelsesvilkår fastsættes ved aftale mellem ministeren for offentlig innovation og tjenestemændenes centralorganisationer.

1.1.2. Overenskomstansatte mv.

For overenskomstansatte og andre personalegrupper i staten har kompetencen til at indgå aftale om samt fastsætte eller godkende løn- og andre ansættelsesvilkår siden 1973 ligget hos Finansministeriet, jf. cirkskr. 19/1 1973.

Det gælder, uanset om ansættelsesvilkårene er fastsat ved lov, bekendtgørelse, aftale, kollektiv overenskomst, regulativ, reglement, cirkulære e.l. 

Kompetencen omfatter ikke alene personalegrupper i staten og folkekirken, men også personalegrupper i andre institutioner og koncessionerede virksomheder, hvor kompetencen tidligere lå hos en anden minister.

Finansministeriet har dog ikke kompetencen i sager vedrørende personalegrupper ansat i den selvstændige offentlige institution DR.

1.1.3. Ansatte i Grønland

Tjenestemænd er omfattet af reglerne i den særlige tjenestemandslovgivning for statens tjenestemænd i Grønland. Pr. 1. januar 1989 overtog Finansministeriet den centrale kompetence vedrørende løn- og andre ansættelsesvilkår for disse tjenestemænd.

Tilsvarende overtog Finansministeriet kompetencen i relation til overenskomster og regulativer mv. for statsansat personale i Grønland.

Kapitel 1. Sidst revideret 29.06.17