9.7. Oplysningspligt

Det almindelige udgangspunkt er, at offentligt ansatte er forpligtet til at give relevante oplysninger om deres tjenestlige forhold til bl.a. deres overordnede, og at disse oplysninger ikke må være urigtige eller vildledende.

Hvis oplysningerne kan afsløre forhold, der betyder, at den ansatte kan risikere af ifalde tjenstligt ansvar, vil den pågældende dog formentlig kunne nægte at give oplysninger til sine overordnede. Hvis den ansatte alligevel vælger at udtale sig, har den pågældende pligt til at sige sandheden.

Tilsvarende gælder i forbindelse med advokatundersøgelser.

Offentligt ansattes oplysningspligt er mere indgående beskrevet i vejledningen "God adfærd i det offentlige", der er udarbejdet af Moderniseringsstyrelsen, KL og Danske Regioner, jf. nedenfor.

Kapitel 9. Sidst revideret 22.12.17