9.9.10. Anmeldelsespligt

9.9.10.1. Hovedregel: Behandlinger anmeldes til Datatilsynet

Persondatalovens kapitel 12 omhandler anmeldelse af behandlinger, der foretages for den offentlige forvaltning.

Det følger af § 43, stk. 1, at forinden iværksættelse af behandling af oplysninger, som foretages for den offentlige forvaltning, skal der af den dataansvarlige eller dennes repræsentation foretages anmeldelse til Datatilsynet.

9.9.10.2. Undtagelse: Ej anmeldelse af ikke fortrolige oplysninger

Persondatalovens § 44, stk. 1, modificerer dette ved at fastslå, at behandling, som ikke omfatter oplysninger af fortrolig karakter, er undtaget fra reglerne i § 43. En sådan behandling kan uden anmeldelse endvidere omfatte identifikationsoplysninger, herunder personnummer. Der er endvidere fastsat undtagelser til udgangspunktet om anmeldelsespligt i bekg. 529 15/6 2000 om undtagelser fra pligten til anmeldelse i den offentlige forvaltning. For nærmere information herom kan der henvises til Datatilsynets vejledning 125 10/7 2000 om anmeldelse.

Efter lovens § 45, stk. 1, skal der - inden behandling, som er omfattet af anmeldelsespligten i § 43, iværksættes - indhentes en udtalelse fra Datatilsynet, bl.a. når behandlingen omfatter følsomme oplysninger.

Det betyder i praksis, at myndigheden skal anmelde behandlinger af fortrolige og følsomme oplysninger, bortset fra de behandlinger, der er nævnt i undtagelsesbekendtgørelsen. Eksempler herpå kan være oplysninger om personlighedstest og strafbare forhold.

Der er mulighed for at foretage anmeldelse elektronisk via www.datatilsynet.dk, hvor der også er en kladde til offentlige myndigheders anmeldelse af personaleadministration.

Kapitel 9. Sidst revideret 22.12.17