8.2. Støttemuligheder

Der er mulighed for at opnå økonomisk støtte til kompetenceudvikling, herunder efter- og videreuddannelse, ad to veje:

  • Overenskomstaftalte rammer for kompetenceudvikling.
  • Generelle arbejdsmarkedsregler.

8.2.1. Overenskomstaftalte rammer for kompetenceudvikling

I overenskomstperioden 1. april 2015 - 31. marts 2018 er det muligt at opnå økonomisk støtte til kompetenceudvikling, herunder efter- og videreuddannelse, fra Kompetencefonden, jf. afsnit 8.2.1.1.

Herudover er det muligt at få økonomisk støtte fra FUSA til udviklings- og omstillingsprojekter, jf. afsnit 8.2.1.2.

Den økonomiske støtte er målrettet ansatte inden for CFU's og Akademikernes forhandlingsområder.

For ansatte, der er omfattet af CFU's eller Akademikernes forhandlingsområder, er der også mulighed for at modtage økonomisk støtte fra FUSA til kompetenceudvikling af specifikke personalegrupper, jf. afsnit 8.2.1.2.

 

8.2.1.1. Aftale om Kompetencefonden

Kompetencefondens formål er at støtte medarbejdernes individuelle kompetenceudvikling og er et supplement til de økonomiske midler, der anvendes af statens arbejdspladser til kompetenceudvikling, jf. Fmst. cirk 15/6 2015 om aftale om Kompetencefonden

Midlerne kan anvendes af arbejdspladserne i forbindelse med længerevarende kompetenceudviklingsforløb, der er aftalt som led i en individuel udviklingsplan for medarbejderen.

Midlerne kan anvendes bredt til dækning af udgifter i forbindelse  med medarbejderens kompetenceudvikling, eksempelvis til vikardækning. Der er dog ikke krav om, at der ansættes en afløser for den medarbejder, der deltager i et kompetenceudviklingsforløb støttet af Kompetencefonden.

Det er en forudsætning for tildeling af midler fra Kompetencefonden, at samarbejdsudvalget har fastlagt en strategi med principper og retningslinjer for den samlede kompetenceudviklingsindsats i institutionen - herunder hvordan midler fra Kompetencefonden skal anvendes.

Der er ikke krav til varigheden af de udviklingsforløb, der støttes af Kompetencefonden.

Kompetencefondens midler fordeles forholdsmæssigt efter ministeriernes lønsum. Departementerne har ansvaret for at fordele midlerne videre til institutioner på ministerområdet efter retningslinjer fastlagt af Kompetenceudvalget.

Kompetenceudvalget skal følge op på og evaluere brugen af Kompetencefondens midler.

Kompetencefonden sekretariatsbetjenes af Kompetencesekretariatet.

Retningslinjerne for midlernes anvendelse kan ses på Kompetencesekretariatets hjemmeside www.kompetenceudvikling.dk.

8.2.1.2. FUSA

Fonden til udvikling af statens arbejdspladser (FUSA) er videreført ved OK15, jf. Fmst. cirk. 15/6 2015 om aftale om Fonden til udvikling af statens arbejdspladser.

Formålet med FUSA er at finansiere initiativer, der medvirker til at udvikle statens arbejdspladser. Fonden yder støtte til udviklings- og omstillingsprojekter på statens arbejdspladser, herunder støtte til arbejdspladser med særlige behov.

Fonden bidrager endvidere til finansieringen af indsatser målrettet personalegrupper omfattet af Akademikernes, OAO's, CO10's eller LC's forhandlingskompetence.

Fonden yder desuden støtte til særlige indsatser besluttet af parterne.

Fondens midler forvaltes af Kompetenceudvalget. Fondens midler bevilges efter beslutning i udvalget. Kompetenceudvalget består af repræsentanter for henholdsvis Moderniseringsstyrelsen, OAO, Akademikerne og LC/CO10.

Kompetencesekretariatet varetager administrationen af fonden og sekretariatsbetjeningen af udvalget.

Nærmere information om støttemuligheder og ansøgningsprocedurer findes på www.kompetenceudvikling.dk.

8.2.2. Generelle arbejdsmarkedsregler

Statsansatte kan få støtte til visse typer af voksen- og efteruddannelse i et af to systemer:

Kapitel 8. Sidst revideret 22.12.17