16.2.4.3. Funktion

Det fremgår af lønanciennitetscirkulæret, at lønanciennitet optjenes i det tidsrum, tjenestemanden varetager sin stilling, dvs. udfører tjeneste i stillingen eller gør midlertidig tjeneste i en højere stilling i medfør af TL § 11.
Kapitel 16. Sidst revideret 22.12.17