13.5. Aftalen om chefløn

Aftalen om chefløn omfatter tjenestemænd, tjenestemandslignende ansatte samt overenskomstansatte i stillinger i lønramme 35-41. Følgende grupper er dog undtaget:

Størsteparten af de ansatte, der er omfattet af cheflønsordningen, har en individuel forhandlingsret i forbindelse med de lokale forhandlinger. 

  • Den enkelte ansatte kan selv forhandle med ledelsen om tillæg. Forhandlingsresultatet sendes til den forhandlingsberettigede organisation til godkendelse. Resultatet anses for godkendt, hvis organisationen ikke anmoder om forhandling inden for 7 dage fra modtagelsen.
  • Ledelsen kan fastsætte engangsvederlag efter forhandling med den enkelte ansatte. Engangsvederlag kan ydes som resultatløn, for særlig indsats og for merarbejde. Ansatte med topcheftillæg kan dog ikke honoreres for merarbejde.
  • De ansatte er undtaget fra de almindelige regler om merarbejdsgodtgørelse for det pågældende ansættelsesforhold. 

13.5.1. Cheflønspulje

Cheflønsaftalen indeholder et aftalebaseret puljesystem, der fastlægger rammerne for den lokale løndannelse.

Ministerierne råder hver især over en cheflønspulje, fra hvilke der kan ydes varige og midlertidige tillæg. Moderniseringsstyrelsen orienterer de enkelte ministerier om eventuelle opskrivninger af puljen, som måtte blive aftalt i forbindelse med overenskomst- og aftalefornyelsen. Der er ikke aftalt nogen opskrivninger i overenskomstperioden 2015-2018.

Aftalen om chefløn bygger på et princip om frivillighed, for så vidt angår udmøntning af cheflønspuljen. De lokale parter kan således selv beslutte, i hvilket omfang de ønsker at anvende puljemidlerne.

De enkelte ministerier, styrelser og direktorater har ansvaret for at føre regnskab med de tildelte cheflønspuljemidler. Regnskabet skal løbende opdateres.

Lønforbedringer i form af varige og midlertidige tillæg ydes af cheflønspuljen. Engangsvederlag ydes uden for pulje.

For ansatte omfattet af cheflønsaftalens bilag 1 ydes også engangsvederlag af cheflønspuljen. Engangsvederlag kan dog ydes uden for pulje, hvis der er tale om resultatløn. Bilaget omfatter biskopper og provster samt en række stillinger inden for politi- og retsvæsen mv., herunder dommere.

Ansatte i stillinger som professor er ikke omfattet af cheflønspuljen, men de øvrige bestemmelser i aftalen om chefløn gælder også for professorer.

Der henvises i øvrigt til teknisk vejledning om lokalløn og chefløn 1999.

Merudgifter til lønforbedringer til chefer, som er ansat på institutioner, der er omfattet af rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten, skal ikke afholdes af cheflønspuljen. Dette gælder dog ikke for Rigspolitiet.

13.5.2. Lønramme og eventuelle særlige tillæg

For stillinger i lønramme 35 og derover fastsættes alene lønrammen ved klassificeringen.

Et eventuelt tillæg herudover aftales først, når stillingen er besat.

Tillæg til stillinger i lønramme 35 og derover på institutioner, der ikke er omfattet af rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten, afholdes af cheflønspuljen, bortset fra topcheftillæg, jf. afsnit 13.6.

Ved oprettelse og nedlæggelse af stillinger i lønramme 35 og derover op-/nedskrives cheflønspuljen med følgende grundbeløb:

                                                                    Niveau 31. marts 2012             

  • Stillinger i lønramme 35 og 36                         65.500 kr. 
  • Stillinger i lønramme 37                                   91.700 kr.
  • Stillinger i lønramme 38 og derover                 118.000 kr. 

Proceduren ved fastsættelse af lønnen for nyoprettede stillinger er indeholdt i Fmst. cirk. 28/8 1995 om klassificering samt i Fmst. vejledning om decentrale klassificeringer

Kapitel 13. Sidst revideret 22.12.17