10.5. Reguleringsordningen og privatlønsværnet

Finansministeriet og centralorganisationerne har for overenskomstperioden 2015-2018 aftalt en reguleringsordning og et privatlønsværn, der sammenkæder lønudviklingen i den statslige sektor med lønudviklingen i den private sektor.

Ved overenskomstforhandlingerne aftaler parterne de generelle lønreguleringer. Hertil kommer eventuelle udmøntninger fra reguleringsordningen. Hvis den private sektor har haft en højere lønudvikling end den statslige sektor, medfører reguleringsordningen, at 80 pct. af forskellen udmøntes som generelle lønforbedringer, der tillægges de aftalte lønstigninger.

Hvis den statslige sektor derimod har haft en højere lønudvikling end den private sektor, medfører privatlønsværnet, at 100 pct. af forskellen udmøntes som en generel lønreduktion, der trækkes fra de aftalte reguleringer. Den generelle procentregulering af lønnen indeholder således både de aftalte generelle lønreguleringer og udmøntningerne fra reguleringsordningen og privatlønsværnet.

Eventuelle udmøntninger i henhold til reguleringsordningen og privatlønsværnet beregnes på grundlag af Danmarks Statistiks oplysninger om lønudviklingen i henholdsvis den statslige og den private sektor i 3. kvartal hvert år. Udmøntningen sker herefter normalt pr. 1. april i det følgende år.

Reguleringsordningen er imidlertid suspenderet for opgørelsesåret 2014-2015, hvorfor der ikke kan ske en udmøntning i april 2016. Næste udmøntning i henhold til reguleringsordningen vil derfor tidligst kunne forekomme i april 2017 alt afhængig af lønudviklingen i de to sektorer i opgørelsesåret 2015-2016. Privatlønsværnet kan resultere i negative udmøntninger pr. 1. april 2016 og 1. april 2017 afhængig af lønudviklingen. Herudover er det aftalt, at der kan ske udmøntning pr. 1. december 2017 (eller snarest muligt derefter) på baggrund af opgørelsen af lønudviklingen pr. 3. kvartal 2017.

Udmøntningerne fra reguleringsordningen og privatlønsværnet til generel lønjustering fremgår af lønjusteringsaftalen og de særlige reguleringscirkulærer.

Kapitel 10. Sidst revideret 06.01.17