34.5. Gruppelivsordningen

Gruppelivsordningen, jf. Fmst. cirk. 1/11 2011, omfatter følgende grupper af ansatte, der er fyldt 18 år, samt timelønnede med mindst 15 timers gennemsnitlig ugentlig beskæftigelse

  • tjenestemænd i staten og folkekirken,
  • statens tjenestemænd i Grønland, 
  • tjenestemandslignende ansatte i staten og statstilskudsberettigede institutioner med tjenestemandspensionsrettigheder, herunder tjenestemandslignende ansatte civilarbejdere i forsvaret samt visse håndværkere i DSB,
  • overenskomstansatte med adgang til pension efter civilarbejderloven,
  • ansatte omfattet af fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten),
  • ansatte omfattet af fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten), der ikke er omfattet af en pensionsordning (typisk ansatte, der på grund af karenskrav eller lav alder ikke har kunnet optages i en pensionsordning), eller som ikke er omfattet af en pensionsordning med gruppelivsforsikring (fx er ansatte i fleksjob med pensionsordning i Sampension ikke omfattet af gruppelivsordningen i Sampension),   
  • øvrige ansatte inden for CFU’s forhandlingsområde, der ikke er omfattet af en pensionsordning med gruppelivsforsikring, eller for hvem det konkret er aftalt, at begge ordninger gælder.   

Gruppelivsordningen omfatter ikke ansatte på individuel kontrakt.

Gruppelivsdækningen ophører ved udgangen af den måned, hvori den pågældende fylder 70 år. 

Præmien udgør 108,35 kr. månedlig. Den indbetales af ansættelsesmyndigheden til Forenede Gruppeliv samtidig med lønudbetalingen for den pågældende måned.

Forsikringsydelsen ved dødsfald består af en forsikringssum på 370.000 kr. samt en børnesum på 30.000 kr. for børn under 21 år.

Forsikringssummen ved kritisk sygdom udgør 100.000 kr. 

Der ydes en forsikringssum på 50.000 kr. til den ansattes børn under 18 år, der pådrager sig en kritisk sygdom.  

Under fravær på grund af tjenestefrihed uden løn gælder dækningen efter gruppelivsordningen uden præmieindbetaling de første 6 måneder af en orlovsperiode. Endvidere gælder dækningen uden præmieindbetaling ved fravær på grund af tjenestefrihed til militærtjeneste. I begge tilfælde dog kun, hvis pågældende ikke i perioden omfattes af anden gruppelivsordning etableret af Finansministeriet eller regioner/kommuner. Dækningen gælder også under barsels- og adoptionsorlov uden løn og fravær i henhold til § 42 i serviceloven.

Tjenestemænd, der afskediges med rådighedsløn, skal have tilbud om at blive i gruppelivsordningen. Den tidligere ansættelsesmyndighed betaler præmien, indtil rådighedslønsperioden ophører.

Præmie til gruppelivsforsikring skal i henhold til pensionsbeskatningsloven medregnes i den ansattes skattepligtige indkomst (personlig indkomst).

Kapitel 34. Sidst revideret 22.12.17