32.1. Indledning

Dette kapitel omhandler såvel tjenestemænd som funktionærer og andre ansatte.

afsnit 32.2 omtales reglerne om stillingsforandringer for tjenestemænd, herunder omflytning, stillingsnedlæggelser samt det retlige begreb "forflyttelse". Reglerne gælder også for personer uden dansk indfødsret, der ansættes på tilsvarende vilkår som tjenestemænd i henhold til TL § 58 c, jf. kapitel 15. Der er ingen sammenhæng mellem begrebet forflyttelse, som det anvendes i kapitel 22 om flyttegodtgørelse, og det retlige begreb forflyttelse, der anvendes i dette kapitel.

afsnit 32.3 og afsnit 32.4 er spørgsmålet om stillingsforandringer for funktionærer og andre ansatte omtalt.

Der henvises i øvrigt til Fmst. vejledning "Vejledning om ansættelsesretlige spørgsmål ved geografisk flytning af statslige institutioner", "Vejledning om ansættelsesretlige spørgsmål ved ressortomlægninger" og "Vejledning om kommunalreformen og personalejura".

Kapitel 32. Sidst revideret 22.12.17