24.3.4.1. Bortfald af sygedagpenge

Retten til sygedagpenge kan bortfalde, hvis den ansatte ikke deltager i kommunens behandling af den pågældendes sygesag. Den ansatte skal således fremskaffe de lægeerklæringer og deltage i de møder, som kommunen anmoder om.

Retten i Helsingør har den 7. oktober 2013 afsagt en dom i en sag om modregning i sygeløn på grund af manglende sygedagpengerefusion som følge af den ansattes manglende rettidige efterlevelse af kommunale dokumentationskrav. Retten gav den ansatte medhold i, at arbejdsgiveren i det konkrete tilfælde ikke var berettiget til at modregne den manglende kommunale sygedagpengerefusion i sygelønnen. Retten fastslog endvidere, at en arbejdsgivers adgang til at modregne i sygelønnen forudsætter, at den ansatte eksplicit er gjort opmærksom på risikoen for modregning som følge af manglende sygedagpengerefusion begrundet i den ansattes forhold. 

Ansættelsesmyndigheden skal derfor sikre, at retningslinjerne er formidlet tydeligt, således at den ansatte er bekendt med, at manglende deltagelse i kommunens behandling af vedkommendes sygedagpengesag kan medføre, at sygedagpengeretten - og dermed arbejdsgiverens adgang til sygedagpengerefusion - bortfalder, og gøre det helt klart for den pågældende,  at arbejdsgiveren derfor efter omstændighederne vil kunne modregne et beløb svarende til sygedagpengene i sygelønnen.

Hvis kommunen ønsker at standse udbetalingen af sygedagpengene på grund af den ansattes adfærd/manglende medvirken, skal kommunerne partshøre den pågældende. Kommunen skal endvidere orientere arbejdsgiveren om partshøringen og det mulige bortfald af sygedagpenge. Udbetalingen af sygedagpenge kan først standses, når partshøringen har fundet sted, og afgørelsen er meddelt den ansatte.  

Hvis kommunen fastslår, at den ansatte ikke er sygedagpengeberettiget, har afgørelsen virkning fra det tidspunkt, hvor kommunen indledte sagen. Arbejdsgiveren skal derfor tilbagebetale eventuel refusion, der vedrører tiden efter denne dato. I praksis vil der derfor kunne opstå situationer, hvor den ansattes løn dels skal reduceres med et beløb svarende til den tilbagebetalte sygedagpengerefusion, dels skal reduceres fremadrettet grundet kommunens afgørelse.  
 
Arbejdsgiveren skal ikke høre den ansatte i henhold til forvaltningsloven, da beslutningen om at modregne ikke er en selvstændig afgørelse, men derimod en konsekvens af kommunens afgørelse om bortfald af sygedagpenge.

Hvis sagen om standsning af sygedagpengeudbetalingen ankes, behøver arbejdsgiveren ikke afvente udfaldet af anken, men kan vælge at modregne et beløb svarende til sygedagpengebeløbet i lønnen med det samme og eventuelt efterregulere beløbet senere, hvis afgørelsen ændres.

Sygedagpengene er bortfaldet - mulighed for genoptagelse
Udbetalingen af sygedagpenge kan genoptages, hvis betingelserne påny opfyldes, og dette sker senest 4 uger efter, at den ansatte blev underrettet om bortfald af sygedagpengene, jf. sygedagpengelovens § 21. Overskrides 4-ugers fristen, fortabes retten til sygedagpenge og dermed arbejdsgiverens mulighed for refusion. 4-ugers fristen gælder ikke i forhold til en ansat, der har forhalet sin helbredelse. I denne situation bortfalder sygedagpengene endeligt for hele sygeperioden.

Særligt om mulighedserklæringen og bortfald af sygedagpenge
Som nævnt i afsnit 24.2.2.2 om mulighedserklæring kan ansættelsesmyndigheden forlange at få udarbejdet en mulighedserklæring på et hvilket som helst tidspunkt i et sygdomsforløb. Det fremgår af sygedagpengeloven, at hvis den ansatte ikke deltager i samtalen, der danner grundlag for udarbejdelse af mulighedserklæringen, bortfalder den ansattes ret til sygedagpenge fra arbejdsgiveren frem til det tidspunkt, hvor samtalen gennemføres. Sygedagpengene bortfalder dog ikke, hvis der er en rimelig grund til, at den ansatte ikke deltager i samtalen.

I praksis betyder reglerne om bortfald af sygedagpenge derfor følgende:

- Mulighedserklæring og sygeløn i form af sygedagpenge
Arbejdsgiver kan stoppe betaling af sygedagpengene i arbejdsgiverperioden, hvis den ansatte uden rimelig grund afviser at deltage i samtalen.

- Mulighedserklæring og fuld løn under sygdom
Den ansattes manglende deltagelse i samtalen har ikke konsekvenser for den pågældendes ret til fuld løn under fraværet. Men arbejdsgiveren kan efter omstændighederne vælge at anmode om en friattest som dokumentation for, at sygdom forhindrer deltagelse, eller skriftligt meddele, at det manglende samarbejde kan få ansættelsesretlige konsekvenser.

Hvis den ansattes manglende samarbejde først kommer til udtryk efter arbejdsgiverperiodens udløb, er det op til kommunen at varsle bortfald af sygedagpengene.

Særligt om den personlige samtale og bortfald af sygedagpengene
Som nævnt i afsnit 24.2.3 om den personlige samtale har arbejdsgiveren pligt til at holde en personlig samtale med en sygemeldt ansat, medmindre sygdomsforløbet er til hinder for det. Hverken den ansattes manglende deltagelse eller arbejdsgiverens manglende afholdelse af samtalen har konsekvenser for sygedagpengene i henhold til sygedagpengeloven.
Kapitel 24. Sidst revideret 22.12.17