6.4.1. Tillidsrepræsentanten

Tillidsrepræsentanten er organisationens repræsentant på arbejdspladsen og medarbejdernes repræsentant i forhold til ledelsen. Som organisationens repræsentant har den pågældende en særlig pligt til at handle i overensstemmelse med gældende aftaler og overenskomster og til at fremme gode og rolige arbejdsforhold.

Som medarbejdernes repræsentant skal tillidsrepræsentanten formidle samarbejdet mellem ledelsen og personalet, og tillidsrepræsentanten er derfor som oftest medlem af samarbejdsudvalget.

Det er tillidsrepræsentantens opgave at optage forhandlinger og drøftelser med ledelsen, fx i forbindelse med ansættelser og afskedigelser, at tale med og orientere de ansatte, herunder skabe kontakt og koordinering med andre tillidsrepræsentanter på arbejdspladsen, samt at indsamle og formidle information mv. Tillidsrepræsentanten varetager endvidere de lokale forhandlingsopgaver, som fra organisationen er delegeret til den pågældende på baggrund af aftaler indgået mellem (central)organisationerne og Finansministeriet, fx forhandling om tillæg mv. i de nye lønsystemer og tillæg i henhold til lokal- og cheflønsordningerne.

For tillidsrepræsentanterne har indførelsen af nye lønsystemer betydet, at samarbejdet med ledelsen er blevet intensiveret. Tillidsrepræsentanterne deltager i implementeringen af de nye lønsystemer og i konkrete lønforhandlinger for den enkelte medarbejder eller grupper af medarbejdere.

Rammeaftalen om nye lønsystemer og akademikeroverenskomstens bilag 8 regulerer ikke, om lønoplysninger om de enkelte medarbejdere skal udleveres til tillidsrepræsentanterne. Det er således op til den enkelte arbejdsgiver at beslutte, om arbejdsgiveren ønsker at udlevere lønoplysninger om de enkelte medarbejdere til tillidsrepræsentanten.

For at understøtte den lokale lønforhandling anbefaler Moderniseringsstyrelsen, at de lokale arbejdsgivere forud for de lokale lønforhandlinger udleverer lønoplysninger om de enkelte medarbejdere til tillidsrepræsentanten.

Ansættelsesmyndigheden skal orientere tillidsrepræsentanten om påtænkte afskedigelser af personale - også selv om det alene drejer sig om en enkelt medarbejder. Det anbefales, at denne orientering så vidt muligt sker på en sådan måde, at tillidsrepræsentanten har mulighed for at være til rådighed med henblik på at kunne deltage i samtalen om den påtænkte afskedigelse med de pågældende medarbejdere, hvis de ønsker det. Samtidig anbefales det, at ansættelsesmyndigheden både i forbindelse med indkaldelsen til samtalen samt ved indledningen af samtalen gør medarbejderne opmærksom på denne mulighed for at inddrage tillidsrepræsentanten.

Datatilsynet er af den opfattelse, at spørgsmål om, hvorvidt persondataloven er til hinder for, at en arbejdsgiver kan udlevere navnet/navnene på den/de medarbejdere, der påtænkes afskediget, til tillidsrepræsentanten for den pågældende personalegruppe, i givet fald må afklares i forbindelse med en eventuel klagesag, hvor der vil blive set på de hensyn og berettigede interesser, der måtte være i den konkrete sag.

På baggrund af den usikkerhed, der dermed består i forhold til persondataloven, anbefaler Moderniseringsstyrelsen, at ansættelsesmyndigheden ikke udleverer navnet/navnene på den/de medarbejdere, der påtænkes afskediget - hverken før eller efter orienteringen af den pågældende selv. Det vil således være op til den enkelte medarbejder, om vedkommende vil orientere og/eller inddrage tillidsrepræsentanten.

I de tilfælde, hvor der er tale om påtænkt afsked af en medarbejder med tillidsrepræsentantbeskyttelse, skal sagen forinden forhandles med den forhandlingsberettigede organisation, jf. aftalens § 11, stk. 2. I disse tilfælde har organisationen derfor krav på at få oplyst navnet på den pågældende medarbejder, jf. afsnit 6.6.1.

Persondataloven er behandlet i kap. 9.

Ansættelsesmyndigheden skal desuden holde tillidsrepræsentanten bedst muligt orienteret om ansættelser, men tillidsrepræsentanten skal kun deltage i ansættelsessamtaler, i det omfang ledelsen finder det hensigtsmæssigt.

Tillidsrepræsentanten har ikke krav på at få oplyst navnet på den person, ansættelsesmyndigheden vælger at ansætte, medmindre tillidsrepræsentantens medvirken er nødvendig for at ansættelseskontakten kan endeligt udformes. Det kan fx være tilfældet, hvis der skal aftales et tillæg til den pågældende, og tillidsrepræsentanten har aftalekompetencen.

Tillidsrepræsentanten skal endvidere holdes bedst muligt orienteret om foranstaltninger, der vedrører den pågældende medarbejdergruppe.

Kapitel 6. Sidst revideret 22.12.17